0 item(s) / Total: $0
Home > All Jewelry & Gifts
Lord Vishnu Narasimha Kavacha Pendant
Vishnu Stanhope Pendant .925 Sterling Silver
Share |

Lord Vishnu Narasimha Kavacha Pendant

Item Id: VISHNU-NAR-1
review 0 Review(s)
0
Review this item Review this item
Your Price:
$149.00
Availability:
In stock for immediate delivery
Free Shipping
Quantity
Add to Gift Registry Add to Gift Registry
Add to Wish List Add to Wish List
Description
Lord Vishnu Narasimha Kavacha Sterling Silver Pendant

This wonderfully detailed pendant depicts Lord Vishnu as the incarnation of part Man and part Lion. It is the strongest and fiercest form of Lord Vishnu and offers the greatest protection against all things evil. A peep into the "Third Eye" reveals the entire Narasimha Kavacha Mantra prayer. The clarity of the mantra is amazing and every word is easy to read in the tiny stanhope lens.

It measures approximately 20mm tall x 13mm wide x 8mm thick and is made of over 10 grams (1/3 ounce) of .925 Sterling Silver to offer protection to the wearer for many lifetimes. It will arrive packaged in a lovely blue velvet pouch inside a royal blue box embossed with a gold foil image of Hindu Lord Narasimha and includes a pamphlet of the Narasimha Kavacha Mantra English transcription and the English translation.

This very attractive and meaningful pendant naturally makes a great gift. Give the gift of protection to yourself and to those you love!


Sri Narasimha Kavacha Mantra

narasimha-kavacham vakshye prahladenoditam pura
sarva-raksha-karam punyam sarvopadrava-nashanam

sarva-sampat-karam chaiva svarga-moksha-pradayakam
dhyatva narasimham devesham hema-simhasana-sthitam

vivrtasyam tri-nayanam sharad-indu-sama-prabham
lakshmyalingita-vamangam vibhutibhir upashritam

catur-bhujam komalangam svarna-kundala-shobhitam
saroja-shobitoraskam ratna-keyura-mudritam

tapta-kancana-sankasham pita-nirmala-vasasam
indradi-sura-maulishthah sphuran manikya-diptibhih

virajita-pada-dvandvam shankha-chakradi-hetibhih
garutmata cha vinayat stuyamanam mudanvitam

sva-hrt-kamala-samvasam krtva tu kavacham pathet
nrsimho me shirah patu loka-rakshartha-sambhavah

sarvago ’pi stambha-vasah phalam me rakshatu dhvanim
nrsimho me drshau patu soma-suryagni-lochanah

smrtam me patu naraharih muni-varya-stuti-priyah
nasam me simha-nashas tu mukham lakshmi-mukha-priyah

sarva-vidyadhipah patu nrsimho rasanam mama
vaktram patv indu-vadanam sada prahlada-vanditah

narasimhah patu me kantham skandhau bhu-bhrd ananta-krt
divyastra-shobhita-bhujah narasimhah patu me bhujau

karau me deva-varado narasimhah patu sarvatah
hrdayam yogi-sadhyash cha nivasam patu me harih

madhyam patu hiranyaksha-vakshah-kukshi-vidaranah
nabhim me patu naraharih sva-nabhi-brahma-samstutah

brahmanda-kotayah katyam yasyasau patu me katim
guhyam me patu guhyanam mantranam guhya-rupa-drk

uru manobhavah patu januni nara-rupa-drk
janghe patu dhara-bhara- harta yo ’sau nr-keshari
sura-rajya-pradah patu padau me nrharishvarah
sahasra-shirsha-purushah patu me sarvashas tanum

manograh purvatah patu maha-viragrajo ’gnitah
maha-vishnur dakshine tu maha-jvalas tu nairrtah

pashchime patu sarvesho dishi me sarvatomukhah
narasimhah patu vayavyam saumyam bhushana-vigrahah

ishanyam patu bhadro me sarva-mangala-dayakah
samsara-bhayatah patu mrtyor mrtyur nr-keshari

idam narasimha-kavacham prahlada-mukha-manditam
bhaktiman yah pathenaityam sarva-papaih pramucyate

putravan dhanavan loke dirghayur upajayate
yam yam kamayate kamam tam tam prapnoty asamshayam

sarvatra jayam apnoti sarvatra vijayi bhavet
bhumy antariksha-divyanam grahanam vinivaranam

vrshchikoraga-sambhuta- vishapaharanam param
brahma-rakshasa-yakshanam durotsarana-karanam

bhuje va tala-patre va kavacam likhitam shubham
kara-mule dhrtam yena sidhyeyuh karma-siddhayah

devasura-manushyeshu svam svam eva jayam labhet
eka-sandhyam tri-sandhyam va yah pathen niyato narah

sarva-mangala-mangalyam bhuktim muktim cha vindati
dva-trimshati-sahasrani pathet shuddhatmanam nrnam

kavachasyasya mantrasya mantra-siddhih prajayate
anena mantra-rajena krtva bhasmabhir mantranam

tilakam bibhriyad yas tu tasya graha-bhayam haret
tri-varam japamanas tu dattam varyabhimantrya ca

prasayed yo naro mantram narasimha-dhyanam acharet
tasya rogah pranashyanti ye cha syuh kukshi-sambhavah

kimatra bahunoktena narasimha sadrsho bhavet
manasa chintitam yattu sa tacchapnotya samshayam

garjantam garjayantam nija-bhuja-patalam sphotayantam hatantam
dipyantam tapayantam divi bhuvi ditijam kshepayantam kshipantam
krandantam roshayantam dishi dishi satatam samharantam bharantam
vikshantam purnayantam kara-nikara-shatair divya-simham namami

iti shri-brahmanda-purane prahladoktam shri-narasihma-kavacam sampuram

Related Items
Octavia Stanhope Cross Pendant with Jonquil & Aurora Borealis Swarovski Crystals
Octavia Stanhope Cross Pendant with Jonquil & Aurora Borealis Swarovski Crystals
Average Rating 0 Review(s)
Your Price: $129.00
Octavia Stanhope Cross Pendant with Indian Sapphire Swarovski Crystals
Octavia Stanhope Cross Pendant with Indian Sapphire Swarovski Crystals
Average Rating 0 Review(s)
Your Price: $129.00
Baltic Amber Large Heart Pendant with Stanhope Photo
Baltic Amber Large Heart Pendant with Stanhope Photo
Average Rating 1 Review(s)
Your Price: $179.00
Browse Similar Items